REGULAMIN
1Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania Aquasport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c. (dalej Aquasport).
2Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.
3Zajęcia nauki i doskonalenia pływania przeznaczone są dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych.
4Zajęcia odbywają się w grupach max. 15 osobowych.
5Uczestnik lub opiekun uczestnika zapisuje się na zajęcia poprzez wypełnienie formularza na stronie https://aquasport.olkusz.pl/zapisy/. Tym samym dokonuje bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł, akceptuje warunki regulaminu oraz rejestruje się w naszym systemie do obsługi klienta ActiveNow. Reszta opłaty za pierwszy miesiąc dokonywana jest zgodnie z regulaminem, czyli do 10 dnia danego miesiąca.
6Na zajęcia ma prawo wstępu osoba, która jest zdrowa (nie ma przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania), jest ubezpieczona, dokonała opłaty za zajęcia oraz przebrana jest w strój kąpielowy zgodny z regulaminem pływalni na której zajęcia się odbywają.
7Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni na której odbywają się zajęcia oraz do przestrzegania tego regulaminu.
8O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami
9Opłata za zajęcia z Aquasport podana w cenniku jest uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
10Każdy uczestnik spełniający warunki ma prawo do skorzystania z przygotowanych przez Aquasport promocji i rabatów:
– RABAT RODZINNY
-CIĄGLE PŁYWAM
UWAGA! RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ!!!
Szczegóły w/w promocji i rabatów znajdują się w dziale CENNIK/PROMOCJE na naszej stronie internetowej.
11Zajęcia trwają 45 min. i odbywają się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu.
Na życzenie klienta istnieje możliwość brania udziału w większej liczbie zajęć. Wówczas opłata naliczana za zajęcia będzie się różnić od podanej w cenniku a jej wysokość będzie zależeć od ilości zajęć, na które uczestnik uczęszcza oraz od aktualnych promocji i rabatów.
12Opłaty dokonuje się z góry za każdy miesiąc na konto bankowe Aquasport do 10 dnia danego miesiąca. Wszelkie dane potrzebne do wykonania przelewu lub przekazu pocztowego znajdują się w dziale KONTAKT. Każdy klient zarejestrowany w systemie ActiveNow ma również możliwość skorzystania z płatności online dotpay.
Na życzenie klienta wystawiamy fakturę.
Aquasport nie przyjmuje rozliczeń w gotówce.
13Aquasport nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. Odrabianie zajęć jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym, pod warunkiem miejsca w grupie.
W szczególnych przypadkach (długotrwałe choroby (miesiąc i dłużej), pobyty w szpitalu, złamania itp.) organizator zajęć może wyrazić zgodę na całkowite bądź częściowe zwolnienie z opłaty za dany miesiąc. Wszelkich ustaleń dokonujemy indywidualnie z zainteresowanym po okazaniu zwolnienia lekarskiego przed zaistnieniem nieobecności.
14Każdy uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z zajęć z Aquasport pod warunkiem rozliczenia się z ewentualnych zaległości finansowych.
15Rezygnacja z zajęć jest skuteczna po mailowym bądź smsowym poinformowaniu organizatora.
Numery telefonów oraz adres mailowy znajdują się w dziale KONTAKT na naszej stronie internetowej.
16W sytuacji niezrealizowania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora (np. przyczyny techniczne) Aquasport zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w innym terminie (na który uczestnicy zajęć wyrażą zgodę), a jeśli nie będzie to możliwe zwrócić koszt tych zajęć
17Kursanci zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia.
18Wszystkie osoby znajdujące się w trakcie zajęć na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników.
19Wchodzenie do wody bez wyraźnego polecenia prowadzącego jest zabronione!
20Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.
21W przypadku niewypełnienia wymogów niniejszego regulaminu lub regulaminu pływalni, organizator ma prawo odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia lub wyproszenia go z tych zajęć
22Uczestnicy zajęć (lub ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na zamieszczanie swoich zdjęć z zajęć z Aquasport na stronie internetowej. Dane osobowe zamieszczone w karcie zgłoszeniowej mogą być udostępnione podczas kontroli pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane te mogą być wykorzystane przez Aquasport w celach statystycznych oraz marketingowych. Wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Szkoły Pływania Aquasport. W celu usunięcia danych należy wysłać stosowne oświadczenie z adresu email podanego przy rejestracji, na adres mailowy Szkoły Pływania Aquasport.
23Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
kliknij poniżej, aby otworzyć…

Polityka prywatności