REGULAMIN

1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania Aquasport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c. (dalej Aquasport) z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/46 w Olkuszu 32-300, NIP: 6372131799,
REGON: 120756423..
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.
3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania przeznaczone są dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych.
4. Zajęcia odbywają się w grupach max. 15 osobowych.
5. Uczestnik lub opiekun uczestnika zapisuje się na zajęcia poprzez wypełnienie formularza na stronie https://aquasport.olkusz.pl/zapisy/. Tym samym dokonuje bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł, akceptuje warunki regulaminu oraz rejestruje się w naszym systemie do obsługi klienta ActiveNow. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub jego prawnego opiekuna) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Szkołą Pływania Aquasport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c. a Uczestnikiem (lub jego prawnym opiekunem), regulująca wzajemne zobowiązania Stron. Reszta opłaty za pierwszy miesiąc dokonywana jest zgodnie z regulaminem, czyli do 10 dnia danego miesiąca.
6. Na zajęcia ma prawo wstępu osoba, która jest zdrowa (nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania), jest ubezpieczona, dokonała opłaty za zajęcia oraz przebrana jest w strój kąpielowy zgodny z regulaminem pływalni na której zajęcia się odbywają.
7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni na której odbywają się zajęcia oraz do przestrzegania tego regulaminu.
8. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami
9. Opłata za zajęcia z Aquasport podana w cenniku jest uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
10. Każdy uczestnik spełniający warunki ma prawo do skorzystania z przygotowanych przez Aquasport promocji i rabatów:
– RABAT RODZINNY
-CIĄGLE PŁYWAM
UWAGA! RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ!!!
Szczegóły w/w promocji i rabatów znajdują się w dziale CENNIK/PROMOCJE na naszej stronie internetowej.
11. Zajęcia trwają 45 min. i odbywają się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu.
Na życzenie klienta istnieje możliwość brania udziału w większej liczbie zajęć. Wówczas opłata naliczana za zajęcia będzie się różnić od podanej w cenniku a jej wysokość będzie zależeć od ilości zajęć, na które uczestnik uczęszcza oraz od aktualnych promocji i rabatów.
12. Opłaty dokonuje się z góry za każdy miesiąc na konto bankowe Aquasport do 10 dnia danego miesiąca. Wszelkie dane potrzebne do wykonania przelewu lub przekazu pocztowego znajdują się w dziale KONTAKT. Każdy klient zarejestrowany w systemie ActiveNow ma również możliwość skorzystania z płatności online Tpay. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez T-pay usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
T-pay nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
Na życzenie klienta wystawiamy fakturę.
Aquasport nie przyjmuje rozliczeń w gotówce.
13. Aquasport nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. Odrabianie zajęć jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym, pod warunkiem miejsca w grupie.
W szczególnych przypadkach (długotrwałe choroby (miesiąc i dłużej), pobyty w szpitalu, złamania itp.) organizator zajęć może wyrazić zgodę na całkowite bądź częściowe zwolnienie z opłaty za dany miesiąc. Wszelkich ustaleń dokonujemy indywidualnie z zainteresowanym po okazaniu zwolnienia lekarskiego przed zaistnieniem nieobecności.
14. Każdy uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z zajęć z Aquasport pod warunkiem rozliczenia się z ewentualnych zaległości finansowych.
15. Rezygnacja z zajęć jest skuteczna po mailowym bądź smsowym poinformowaniu organizatora.
Numery telefonów oraz adres mailowy znajdują się w dziale KONTAKT na naszej stronie internetowej.
16. W sytuacji niezrealizowania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora (np. przyczyny techniczne) Aquasport zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w innym terminie (na który uczestnicy zajęć wyrażą zgodę), a jeśli nie będzie to możliwe zwrócić koszt tych zajęć.
17. Kursanci zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia.
18. Wszystkie osoby znajdujące się w trakcie zajęć na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktorów i ratowników.
19. Wchodzenie do wody bez wyraźnego polecenia prowadzącego jest zabronione!
20. Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.
21. W przypadku niewypełnienia wymogów niniejszego regulaminu lub regulaminu pływalni, organizator ma prawo odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia lub wyproszenia go z tych zajęć
22. Uczestnicy zajęć (lub ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na zamieszczanie swoich zdjęć z zajęć z Aquasport na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook. Dane osobowe zamieszczone w karcie zgłoszeniowej mogą być udostępnione podczas kontroli pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane te mogą być wykorzystane przez Aquasport w celach statystycznych oraz marketingowych. Wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Szkoły Pływania Aquasport. W celu usunięcia danych należy wysłać stosowne oświadczenie z adresu email podanego przy rejestracji, na adres mailowy Szkoły Pływania Aquasport.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
24. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego. Reklamacje należy składać drogą e-mail na adres aquasportolkusz@gmail.com Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże drogą e-mail. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
25. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i
wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
oraz na otrzymywanie od Szkoły Pływania AquaSport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/46 w Olkuszu 32-300, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

kliknij poniżej, aby otworzyć…

Polityka prywatności