Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

W naszym przypadku Administratorami są Tomasz Łaskawiec i Damian Bigaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SZKOŁA PŁYWANIA AQUASPORT Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c. z siedzibą w Olkuszu 32-300, Żeromskiego 4/46. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod  adresem e mail. aquasportolkusz@gmail.com  lub telefonicznie pod nr 608-316-232.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów AQUASPORT, osób kontaktujących się z AQUASPORT w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

Mając na względzie fakt, iż klientami AQUASPORT są głównie dzieci wymaga to szczególnej ochrony ich danych osobowych. Przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich. Zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę jest konieczna w przypadku usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku.

Stąd w przypadku przekazywania danych osobowych dzieci, zgoda wyrażana zostaje przez ich opiekunów prawnych, a AQUASPORT zapewnia należyty stopień ochrony danych osobowych w ten sposób przekazanych.

Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo w swoim imieniu, jak również imieniu Państwa dzieci, na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, a co za tym idzie prawidłowego prowadzenia zajęć dla dzieci w oparciu o informacje zdrowotne informujemy, iż będziemy gromadzić przekazane przez Państwa dane „wrażliwe”, tj. między innymi informacje o stanie zdrowia dzieci, danych biometrycznych. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Cookies

W ograniczonym zakresie stosujemy mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli przykładowo po zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania naszej strony internetowej – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Jako użytkownicy mogą Państwo w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Państwa usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Państwa sposób.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w Państwa urządzeniu końcowym. Brak dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z naszej strony internetowej oznacza Państwa zgodę na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (wypełnienie karty członkowskiej), prawnie usprawiedliwionego interesu SZKOŁY PŁYWANIA AQUASPORT jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń), obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

Zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy też adres zamieszkania.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującymi, tj. w szczególności:  Spółka Doradztwa Podatkowego Actif Consulting Sp. z o.o., pracownicy SZKOŁY PŁYWANIA AQUASPORT. Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. pracownikom obsługi biura Szkoły Pływania AQUASPORT, fotograficzne i filmowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją usług). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj.  do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila lub listu wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: aquasportolkusz@gmail.com lub Szkoła Pływania Aquasport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c., Żeromskiego 4/46, 32-300 Olkusz. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe: aquasportolkusz@gmail.com lub Szkoła Pływania Aquasport Damian Bigaj & Tomasz Łaskawiec s.c., Żeromskiego 4/46, 32-300 Olkusz, 608-316-232 Tomasz Łaskawiec